گواهی نامه HIC

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين مقرراتي براي ساختن سطوح مورد استفاده در زمينهاي بازي كودكان مي باشد. اين استاندارد مقرراتي براي نواحي كه كاهش ضربه در آن ضروري است را ارائه مي دهد. همچنين اين استاندارد مواردي را براي انتخاب سطح سازي زمين بازي توصيه كرده و روش آزموني را براي كاهش ضربه اي كه سطح مي تواند ايجاد كند، تعيين مي نمايد كه اين آزمونها ارتفاع سقوط بحراني را براي سطح مشخص كرده و حد بالاي تاثير آن را در كاهش آسيب سر هنگام استفاده از تجهيزات زمين هاي بازي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 6436 نشان مي دهد. اين استاندارد براي كليه سطوح ساخته شده براي زمين هاي بازي كودكان كاربرد دارد.

گواهینـــامه استانــدارد HIC